มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรา
ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒


⬇️Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก
⬇️Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

✅ คัดเลือก ๖ อัตรา
๑.๑ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จํานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๒ อัตรา
⬇️Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก

✅ สอบแข่งขัน ๕ อัตรา
๑.๑ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านพลศึกษา) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านสังคมศาสตร์) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ตําแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านภาษาไทย) จํานวน ๑ อัตรา
⬇️Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน


รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒


รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
⬇️Download ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
⬇️Download ใบสมัคร


✅สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 – 25 เมษายน 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันและคัดเลือก
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๒-๒๕๒-๗๐๒๙ ต่อ ๕๔ (วิทยาเขตอุเทนถวาย) หรือ ๐๓๙ - ๓๐๗๒๖๘ (วิทยาเขตบางพระ)
และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://op.rmutto.ac.th/person/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๒-๒๕๒-๗๐๒๙ ต่อ ๕๔ (วิทยาเขตอุเทนถวาย) หรือ ๐๓๙ - ๓๐๗๒๖๘ (วิทยาเขตบางพระ)