img

ปรัชญาสร้างนักคิด

สร้างนักปฏิบัติการ สร้างนักวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างคนให้มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน