หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา

 

ห้องสมุด


ห้องสมุดสถาปัตยกรรม

 

ห้องคอมพิวเตอร์

 

ห้องฟิตเนส

 

ห้องแล็ปวิศวกรรมโยธา

 

ห้องแล็ปวิศวกรรมเคมี

 

ห้องดนตรี

 สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 252 7029 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์