Untitled Document

ทุนการศึกษา

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ทุนสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย

ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย

ทุนสนับสนุนจากหน่วยอื่นๆ อาทิ มูลนิธิอุเทนถวาย มูลนิธิพุทธอุเทนถวาย ทุนจากชมรมศิษย์เก่าทั่วประเทศฯลฯ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คลิก>>