กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ

รายการ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเรื่องการศึกษา (ฉบับที่ 3)

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ภาคปกติ

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม ภาคสมทบ

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 252 7029 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์