Untitled Document

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ในงานภูมิทัศน์เมือง

จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับปฏิบัติการ หลักสูตร 20 วัน รุ่นที่ 5 ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทรา วิณโณ) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กลุ่มบิ๊กซี สถาบันจิต เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ตึก กศส.อาคาร 5 ...

อ่านรายละเอียด

โครงการอุเทนถวาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้โอวาทนักศึกษาณ บริเวณโถงอาคาร ๔ เพื่อเดินทางจัดทำโครงการบริการวิชาการโบสถ์ดินวัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา...

อ่านรายละเอียด

โครงการบริการทางวิชาการ

นายอนันต์ พงศ์ธรกูลพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงานโครงการบริการวิชาการ"คอนกรีตเทคโนโลยี"โดยดร.วันโชค เครือหงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหรรมก่อสร้างต้องประสบปัญหาด้านแรงงาน ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)รองรับการพัฒนาในการขนส่งทางรางและทางน้ำ ...

อ่านรายละเอียด