Untitled Document

โบสถ์ดิน

จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดโครงการบริการทางวิชาการโบสถ์ดินวัดป่าคูณสัมปันนาราม นำนักศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน ๓๓ คน ดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างและปรับปรุงโบสถ์ดินแบบดินอัด เป็นโครงการต่อเนื่องครั้งที่ ๔ ณ วัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ...

อ่านรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพาณิช

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จในการวิจัย ถือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้ทำงานวิจัยทุกคน...

อ่านรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ และนายสุจิตร มหาพิรุณ รองอธิการบดีฯ ให้เกียรติพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ ซึ่งบุคลากรและผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย...

อ่านรายละเอียด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล เข้าร่วม พิธีลงนามยันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคีเครือข่าย...

อ่านรายละเอียด