รายละเอียดสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Civil Engineering)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Construction Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Construction Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Construction Engineering)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะพื้นฐาน 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : สถ.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Arch. -
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 23 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสนับสนุน 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อย่อภาษาไทย : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Arch. (Interior Architecture)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก 47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 26 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสนับสนุน 33 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture (Industrial Design)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Arch. (Industrial Design)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
กลุ่มวิขาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 73 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Logistics Management)
หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก) 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 43 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Chemical Engineering)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฐานทางวิศวกรรมเคมี 34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมเคมี 41 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีเลือกทางวิศวกรรมเคมี 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Construction Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. Eng. (Construction Management)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา
โครงสร้างหลักสูตร 38 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตร แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์(ต้องทำการค้นคว้าอิสระ)
โครงสร้างหลักสูตร 38 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M. Eng. (Civil Engineering)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต