WpF Degree : Events Archive

ประวัติความเป็นมาอุเทนถวาย

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2477 กระทรวงศึกษามีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งนี้ และโอนกลับขึ้นกับโรงเรียนเพาะช่างตามเดิม ได้โยกย้ายสับเปลี่ยนครูอาจารย์หลายท่าน มอบหมายให้ ร.อ.ขุนบัญชารณการ (วงศ์ จารุศร) รับมอบงานจากครูใหญ่คนเดิม เพื่อเตรียมการดำเนินการต่อไป...

Read More

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับ การประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่...

Read More