รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา
ผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

img

ผศ.อารี เลาะเหม็ง

คณบดี
img

อาจารย์วิชัย เล้าภากรณ์

รองคณบดีคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
img

อาจารย์สุมิตตรา ทนงศักดิ์วิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
img

อาจารย์มนูญ จิตรสำเริง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ