รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา
ผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

img

ผศ.ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ

คณบดี
img

ดร.ณรงค์ ชัยสงเคราะห์

รองคณบดีคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
img

อาจารย์สุมิตตรา ทนงศักดิ์วิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
img

อาจารย์ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ