Untitled Document


การให้บริการ

สมัครเรียนออนไลน์

รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบทะเบียนนักศึกษา

ตรวจสอบประวัติการศึกษาของนักศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการอาจารย์

งานวิชาการและงานวิจัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจ

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจการใช้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญา

สร้างนักคิดสร้างนักปฏิบัติการ สร้างนักวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน
ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างคนให้มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน