ขอแสดงความยินดีกับดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพาณิช

เกษพลอย

3 กรกฎาคม 2018

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประสบความสำเร็จในการวิจัย ถือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้ทำงานวิจัยทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไก การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการพิจารณาผลงานวิจัยและคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่องระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น ของดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพาณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวายและรับมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติบัตร ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี นับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง