เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เกษพลอย

18 มิถุนายน 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ และนายสุจิตร มหาพิรุณ รองอธิการบดีฯให้เกียรติพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ ซึ่งบุคลากรและผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ และ นายสุชาติ ทองรัมภากุล หัวหน้าสำนักงานวิทยบริการ ให้การต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องสำนักงานคณบดี