ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เกษพลอย

8 มิถุนายน 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล เข้าร่วม พิธีลงนามยันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง สถาบันการศึกษาภาคีเครือข่าย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง