โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ในงานภูมิทัศน์เมือง

เกษพลอย

19 มิถุนายน 2018

จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับปฏิบัติการ หลักสูตร 20 วัน รุ่นที่ 5 ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทรา วิณโณ) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กลุ่มบิ๊กซี สถาบันจิต เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ตึก กศส.อาคาร 5

โดยรับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาในโอกาสนี้ได้แก่ คุณธราดล ทันด่วน แนะนำอาชีพรุกขกร /คุณอนุกูล สอนเอก แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนและหลังการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล/ คุณรังสรรค์ สงวนศรี แนะนำการปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับรุกขกร /รศ.จามรี จุลกะรัตน์ แนะนำการขึ้นต้นไม้แบบดั้งเดิมและการตัดแต่งต้นไม้ขนาดกลาง /ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ แนะนำการปลูกและระบบราก และอาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย แนะนำการใช้เลื่อยยนต์ และการบำรุงรักษา

ซึ่งโครงการนี้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในสภาพภูมิทัศน์โดยเฉพาะในงานภูมิทัศน์เมือง พร้อมทั้งเห็นปัญหาสำคัญของการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี ซึ่งบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของหน่วยนั้น เพื่อบ่มเพาะความรู้การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์เมืองให้เห็นผล เป็นการบริการทางวิชาการต่อสังคมและจรรโลงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีให้กับเมืองต่อไป มีนักศึกษา/ครู-อาจารย์และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีพิธีปิดโครงการในวันที่ 19 มิถุนายน ศกนี้ โดยมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบหนังสือสำคัญเพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ       นามสกุล
1 นายทศพล       ศรีจันทับ
2 นายธีรกานต์       ธีรภาพฐิติ
3 นายปฏิภาณ       ชุติมาสวรรค์
4 นายภูริเดช       อุดมศรีโยธิน
5 นายวรากร       บุญญะกรรจ์
6 นางสาวศรณี       จันทรเป็ง
7 นางสาวศิริพร       คุ้มกล่ำ
8 นายสุทัศน์       จอมพงษ์รื่น
9 นางสาวอภิชญา       พุ่มพึ่ง
10 นางสาวยาดา       ศรีชมพู
11 นางสาวอาภรณ์ทิพย์       อิ่นทองคำ
12 นายชาญณรงค์       พินิจนันทกุล
13 นายสุจินต์       อุดมเดชาณัติ
14 นายธนัท       พงษ์ธารัก