โครงการอุเทนถวาย

เกษพลอย

8 มิถุนายน 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้โอวาทนักศึกษาณ บริเวณโถงอาคาร ๔ เพื่อเดินทางจัดทำโครงการบริการวิชาการโบสถ์ดินวัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

• ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน – วันที่ ๒๙ มิถุนายน๒๕๖๑ สืบเนื่องจากการที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เคยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายร่วมจัดทำโครงการสร้างพระอุโบสถดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา และเพื่อประกอบกับการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

• วัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ยังมิได้มีโบสถ์เพื่อประกอบศาสนกิจ จึงมีหนังสือที่ จอ.๒๖/๒๕๕๘ มายังวิทยาเขตอุเทนถวายขอความอนุเคราะห์แบบโบสถ์ดินและการควบคุมการก่อสร้าง

• ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มีนโยบายสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคดนโลยีองค์ความรู้สู่ชุมชน และพัฒนาชนบท ในขณะเดียวกันให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนา นำนวัตกรรมสู่สังคม รู้จักการเสียสละเพื่อพัฒนาสังคม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นและสังคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส สิทธิกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการโบสถ์ดินวัดป่าคุณสัมปันนาราม”ดังกล่าว