โครงการบริการทางวิชาการ

เกษพลอย

1 มิถุนายน 2018

นายอนันต์ พงศ์ธรกูลพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงานโครงการบริการวิชาการ"คอนกรีตเทคโนโลยี" โดย ดร.วันโชค เครือหงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหรรมก่อสร้างต้องประสบปัญหาด้านแรงงาน ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการพัฒนาในการขนส่งทางราง และทางน้ำ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มีการก่อสร้างคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร

ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างผู้ประกอบกิจการ และผู้รับเหมาด้านก่อสร้าง มีความต้องการช่างก่อสร้างที่มีความชำนาญ เพื่อเป็นกลไกในการรองรับโครงการต่างๆการพัฒนาช่างก่อสร้าง ให้มีขีดความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engines of Growth) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และชุดวัสดุฝึกจาก บริษัท ควิกโคทโปรดักส์ จำกัด ซึ่งแบ่งการจัดโครงการเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก อาจารย์ และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ ความสนุกสนานในการตอบคำถามจากวิทยากร และได้รับของรางวัลมากมาย นับได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จตามผลที่คาดไว้อย่างแท้จริง